Методи нарахування амортизації.

1. Метод рівномірного нарахування зносу (або прямолінійної амортизації).

За цім методом амортизація рівномірно розподіляється протягом усього нормативного строку експлуатації основних фондів.

Наприклад. Початкова вартість устаткування 40000 гр.од., термін експлуатації – 10 років, ліквідаційна вартість – 1600 (4% від початкової), тоді

nа = ( А / Сбал.) ∙ 100% = [(Сп – Сспис) / (Сп ∙ Т)]∙ 100% = (40000 - 1600) / (40000 ∙ 10) ∙ 100 = 9,6%

Ар.= (40000 1600)∙ 9,6 / 100 = 3686,4 гр.од.

2. Метод одиниці продукції.

Застосовується для основних фондів, які експлуатуються нерівномірно, з різною інтенсивністю на протязі часу.

Сутність методу полягає у визначенні кількості продукції, яку може виробити машина за нормативний термін експлуатації. Тоді амортизацію нараховують за реальною кількістю продукції (послуг), що вироблено (надано) протягом року.

За цім методом, наприклад, можна визначити, скільки може пройти автомобіль за нормативний строк, або скільки одиниць продукції можна виготовити за цей строк. Сума річної амортизації буде визначатися за фактичним виробітком .

Наприклад , устаткування вартістю –40000 грошових одиниць за 10 років виготовить 1000000 деталей, норматив ліквідаційної вартості 4% від початкової (така ліквідаційна вартість залишається після списання основних фондів), за звітній період виготовлено 250000 штук.

Рішення.

А1 = (Споч – Слік) / Qдет = (40000 - 1600 ) / 1000000 =0,0384 (грош.од.).

Ар = 250000 ∙ 0,0384 = 9600 (гр.од.)

3.Метод урахування цілих значень років експлуатації, або метод однозначних чисел.

Цей метод належить до методів швидкої амортизації, він складається з трьох етапів:

а) - визначається сума цілих значень років експлуатації. Наприклад - три роки, тоді сума цілих значень дорівнюватиме :

Ц = 1+2+3=6 б) - обчислюється дріб від ділення цілих чисел років експлуатації. При цьому дріб від ділення значення останнього року ставиться на перше місце, передостаннього – на друге і т.д. , тобто це ряд значень: 3/6, 2/6, 1/6 - буде для прискореного списання, а для сповільненого – 1/6, 2/6 3/6.Цей метод застосовується , якщо треба прискорити списання або у перші роки, або у завершальні роки експлуатації обладнання в) – відповідний дріб для кожного року перемножується на ціну устаткування і визначається сума амортизації на кожний рік. Так, у нашому прикладі , при ціні устаткування 40000 грошових одиниць, ліквідаційною вартістю 1600 од. І нормативним строком експлуатації 5 років. Амортизація – прискорена.

Рішення : а) Ц =1+2+3+4+5=15; б) дріб 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 в) річні відрахування для прискореної амортизації :

1-й рік А1 =5/15 (40000 – 1600 ) = 12800

2-й рік А2 =4/15 (40000 – 1600 ) = 10240

3-й рік А3 =3/15 (40000 – 1600 ) = 7680

4-й рік А4 =2/15 (40000 – 1600 ) = 5120

5-й рік А5 =1/15 (40000 – 1600 ) = 2560,

а якщо амортизація – сповільнена і приходиться на останні роки то відрахування будуть збільшені в останні роки. В нашому прикладі А1 = 2560, А1 = 5120, А1 = 7680, А1 = 10240, А1 =12800

4. Метод прискореного зменшення залишкової вартості – передбачає нарахування амортизації виходячи із залишкової вартості основних фондів на початок року і подвійної річної норми амортизації: Ар = Азал (2 nа) / 100, де nа – обчислюється як і при рівномірної амортизації.

Контрольні запитання до теми 8 “Знос основних фондів підприємства. Амортизація.”

1. Амортизація основних фондів. Види амортизації.

2. Види зносу основних фондів та заходи щодо їх усунення.

3. Амортизаційний фонд. З якою метою утворюється амортизаційній

фонд? Як використовується амортизаційний фонд?

4. Що таке норма амортизації? Від чого залежить її величина?

5. Методи нарахування амортизації.

Задача.

Методом рівномірного нарахування визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань по ТЕС потужністю 3000 МВт, кпит – 420 грн/кВт, nа – 8%.

Задача.

Визначити норму амортизаційних відрахувань по ТЕС потужністю 2000 МВт, кпит – 380 грн/кВт, щорічна сума амортизаційних відрахувань – 97 млн.грн.

Задача .

Методом прискореної амортизації з урахуванням цілих значень років експлуатації, визначити суму амортизації на кожен рік , якщо:

Споч = 12000 од., Нлікв = 15%, Тексп = 4 роки.

Тема 9 : “ Оборотні фонди та оборотні засоби, їх структура та склад. Показники використання .”

Крім основних фондів кожне підприємство обов’язково повинно мати оборотні фонди та оборотний капітал, тобто оборотні засоби, які є другою складовою частиною виробничих фондів. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними засобами гальмує його нормальну діяльність і погіршує фінансовий стан.

Під оборотними фондами розуміють вартісне вираження тих елементів засобів виробництва, котрі цілком споживаються в одному виробничому циклі, повністю переносять свою вартість на собівартість виготовленого продукту, змінюючи при цьому свою натуральну форму і потребують постійного відтворення. В оборотних фондах виділяють три групи (структуру оборотних фондів):

- виробничі запаси;

- незавершене виробництво;

- витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси – вони необхідні для забезпечення виробництва сировиною та паливом, це сировина, паливо, допоміжні матеріали (горючо-мастильні матеріали, хімреактиви та ін.), запасні частини для ремонту, малоцінний інвентар та інструменти, що швидко зношуються (до 225 грн/од., та стоком служби до 1 року ), спецодяг та ін.

Незавершене виробництво – це предмети праці обробка котрих почата і незакінчена, напівфабрикати власного виготовлення, які забезпечують основне виробництво, заготовки, будівельно-монтажні роботи, які незакінчені.

Витрати майбутніх періодів це витрати, що здійснюються в поточному році, але на собівартість продукції будуть віднесені в наступному періоді, до них належать витрати на виконання науково-дослідних та раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки, орендну плату.

Поряд з оборотними фондами підприємство володіє фінансовим ресурсами, які перебувають у сфері обігу. Таки ресурси створюють фонди обігу.

Фонди обігу забезпечують безперервність процесу виробництва, до них належать: товарно-матеріальні цінності, грошові кошти на рахунковому рахунку в банку, наявні кошти у касі, кошти в розрахунках із замовниками ( дебіторська заборгованість), товари відвантажені та надані послуги, залишки готової продукції на складах, відвантажена продукція.

Таким чином, оборотні фонди обслуговують сферу виробництва, а фонди обігу – сферу обігу.

Оборотні засоби класифікують за такими ознаками:

- за місцем і роллю у процесі виробництва : оборотні фонди та фонди обігу;

- за джерелом утворення: власні (усі оборотні фонди, статутний фонд, прибуток, амортизаційний фонд) та позичені (тільки фонди обігу, це різноманітні кредити, позички від інших організацій та установ );

- за способами планування або нормування: нормовані (той мінімум, який необхідний для забезпечення безперебійного функціонування підприємства. Як правило до нормованих відносять всі оборотні фонди в тому числі і виробничі запаси поточні і страхові ) та ненормовані (фонди обігу, за винятком готової продукції на складах).


Рис.1Склад оборотних засобів підприємства.

Структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів, що залежить від специфіки виробництва. Наприклад в енергетиці більша частина – нормовані оборотні засоби, а незавершеного виробництва нема.

Норми витрат матеріальних ресурсів – це максимально допустимі планові витрати сировини, матеріалів, палива тощо, які можна споживати для виробництва одиниці продукції.

Нормативи витрат – це по елементні складові витрат тих чи інших матеріальних ресурсів, віднесених на фізичну одиницю (складові собівартості)

Кругообіг оборотних засобів.

Кругообіг оборотних засобів – це безперервний процес обігу коштів у процесі виробництва. Він виникає, коли фонди обігу стають джерелом формування оборотних фондів, а вони, в свою чергу, стають обов’язковою умовою існування фондів обігу. Класична форма кругообігу оборотних засобів визначена в “Капіталі” К. Маркса


Для існування підприємства насамперед необхідно мати певний капітал, тобто гроші, яки будуть використані на закупівлю матеріалів, сировини, на формування трудових ресурсів, на придбання основних фондів і т.д. , тобто на створення товару, потім товар має бути реалізовано, у результаті підприємство отримає нові гроші. Ці нові гроші знов частково будуть витрачені на відшкодування виробничих затрат (сировину , матеріали і т.д.), а частково – на накопичення і розширення виробництва. І все починається спочатку.

Період, який починається з авансування капіталу на придбання виробничих запасів і завершується поверненням цього капіталу, називається виробничим циклом.

Г - Т - Г¢¢


0386400225993322.html
0386484534341333.html
    PR.RU™