Не нормований робочий день;

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»

напряму підготовки 6.030507 «Менеджмент»

у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України


ТЕМА 1

місія і цілі організації та мета праці менеджера

1. Місія організації - це:

1) отримання прибутку;

2) отримання високої ефективності діяльності організації;

3) входження в конкурентне середовище;

4) причина і необхідність існування та головне призначення організації.

2. Головна мета організації:

1) не отримання збитку;

2) отримання високої ефективності діяльності організації;

3) входження в конкурентне середовище;

4) боротьба з конкурентами організації.

3. Цілі організації за терміном реалізації:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.

4. Цілі організації за ієрархією:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.

5. Цілі організації за сферою діяльності:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.

6. Цілі організації за джерелом формування:

1) загально корпоративні, функціональні, лінійні;

2) стратегічні, довгострокові, середньострокові, оперативні;

3) економічні, організаційні, виробничі, технічні, соціальні;

4) колективні, групові, особистісні.

7. „Дерево цілей ” будується у напрямі:

1) справа наліво;

2) знизу вгору;

3) по діагоналі;

Згори донизу.

8. Метод управління організацією за цілями спирається на:

1) розробку загально корпоративних цілей;

2) чітку ієрархію цілей всередині організації;

3) розробку планів роботи підрозділів;

4) укладання колективного договору.

9. Мета праці менеджера визначається з урахуванням:

1) місця і ролі у внутрівиробничому поділі праці структурного підрозділу, який він очолює, та цілей цього підрозділу;

2) технологічних вимог до вирощування сільськогосподарських культур;

3) кількості підпорядкованих працівників та їх кваліфікації і досвіду роботи;

4) номенклатури справ менеджера.

10. Мета праці менеджера:

1) визначення цілей організації та створення умов для їх досягнення;

2) вплив на підпорядкованих працівників;

3) підвищення кваліфікації фахівців;

4) залучення працівників з практичним досвідом роботи.

Тема 2

Методологічні аспекти і особливості праці менеджера

11. Менеджер - це:

1) власник підприємства;

2) людина, що здійснює управління організацією;

3) людина, що виступає в ролі інвестора;

4) особа з досвідом роботи.

12. Управлінська праця – це:

1) практичне виконання функцій управління з метою реалізації поставлених завдань;

2) накопичення і обробка інформації;

3) підготовка різних документів;

4) розробка інвестиційних проектів.

13. Які групи якостей характеризують сучасного менеджера?

1) особисті, адміністративні, професійні;

2) професійні, особисті, ділові;

3) ділові, психологічні, професійні;

4) особисті, ділові, адміністративні.

14. У процесі управління перед менеджерами стоїть така проблема:

1) задоволення купівельного попиту;

2) скорочення чисельності працюючих;

3) обґрунтування управлінських рішень;

4) вибір кращих інвестиційних проектів.

15. Менеджери, які розробляють довгострокові плани, встановлюють цілі, адаптують організацію до змін, управляють внутрішніми і зовнішніми відносинами, це:

1) менеджери нижчого рівня;

2) менеджери середнього рівня управління;

3) менеджери вищого рівня управління;

4) менеджери технічного рівня.

16. До професійних якостей керівника належать:

1) високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до постійного самовдосконалення;
2) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід;
3) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід;
4) вміння планувати свою роботу, впевненість у собі, оптимізм.

17. До особистих якостей керівника належать:

1) високий рівень освіти, виробничий досвід, прагнення до самовдосконалення;
2) доброзичливе відношення до людей, вміння планувати свою роботу, виробничий досвід;
3) фізичне і психологічне здоров’я, доброзичливе відношення до людей, впевненість у собі;

4) високий рівень освіти, фізичне і психологічне здоров’я, виробничий досвід.

18. Суб’єкт праці менеджера:

Сам менеджер;

2) підпорядкований працівник, колектив працівників;

3) дипломований фахівець;

4) людина з практичним досвідом роботи.

19. Об’єкт праці менеджера:

1) сам менеджер;

2) праця підпорядкованих працівників;

3) дипломований фахівець;

4) людина з практичним досвідом роботи.

20. Предмет праці менеджера:

1) робоче місце менеджера;

2) інформація, необхідна для розробки і ухвалення управлінських рішень, стосунки людей;

3) неофіційна інформація;

4) підпорядковані працівники.

21. Засоби праці менеджера:

1) інтелект, знання та вміння людей, задіяних у процесі виконання поставлених цілей;

2) підпорядкований працівник, колектив працівників;

3) дипломований фахівець;

4) людина з практичним досвідом роботи.

22. Результат (продукт) праці менеджера:

1) організоване робоче місце менеджера;

2) інформація, необхідна для розробки і ухвалення управлінських рішень;

3) підготовлені та ухвалені управлінські рішення, підписані документи;

4) дисципліна підпорядкованих працівників.

23. Види управлінської праці як розумової праці:

1) евристична, адміністративні, оперативна;

2) розумова, фізична;

3) важка, легка;

4) складна, проста.

24. Менеджер організовує свою працю за такими напрямами:

1) організація робочого місця і робочого часу;

2) вивчення зарубіжного досвіду управління;

3) залучення працівників до розробки і прийняття рішень;

4) управління виробничою діяльністю організації, управління підлеглими, управління собою.

25. Посадові обов’язки, права, відповідальність менеджера конкретизуються в:

1) статуті підприємства;

2) положенні про оплату праці;

3) колективному договорі;

4) посадових інструкціях.

26. Основні дані про структурний підрозділ підприємства містяться в:

1) статуті підприємства;

2) положенні про структурний підрозділ;

3) колективному договорі;

4) положенні про службу.

27. Основні дані про підприємство містяться в:

1) статуті підприємства;

2) положенні про структурний підрозділ;

3) колективному договорі;

4) положенні про службу.

28. Основні дані про службу підприємства містяться в:

1) статуті підприємства;

2) положенні про структурний підрозділ;

3) колективному договорі;

4) положенні про службу.

29. Відповідальність за організацію в цілому несуть:

1) керівники виробничих підрозділів;

2) працівники організації;

3) керівники найвищого рівня;

4) фахівці.

30. Специфіка і зміст праці менеджера залежить від:

1) рівня управління, на якому він знаходиться;

2) фахової підготовки;

3) практичного досвіду роботи;

4) оточення.

31. Перспективні, стратегічні рішення приймають:

1) керівники виробничих підрозділів;

2) працівники організації;

3) керівники найвищого рівня;

4) фахівці.

32. Специфічна особливість діяльності менеджера:

1) уміння відпочивати;

2) інтелектуальний, творчий характер праці;

3) монотонність праці;

4) правильна відповідь відсутня.

33. Специфічна особливість діяльності менеджера:

1) нормований робочий день;

2) монотонність праці;

3) необхідність постійного контакту з іншими людьми;

4) правильна відповідь відсутня.

34. Специфічна особливість діяльності менеджера:

не нормований робочий день;

2) нормований робочий день;

3) уміння відпочивати;

4) монотонність праці.

35. Специфічна особливість діяльності менеджера:

1) регламентовані перерви на відпочинок;

2) керівна роль в організації, висока моральна і адміністративна відповідальність;

3) монотонність праці, нормований робочий день;

4) правильна відповідь відсутня.

Тема 3

сутність і зміст організації праці менеджера

36. Дисципліна „Організація праці менеджера” тісно пов’язана з такими дисциплінами:
1) „Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік”, „Маркетинг”;

2) „Основи менеджменту”, „Менеджмент персоналу”, „Основи психології та педагогіки”;
3) „Інформаційні технології”, „Податкова система”, „Страхування”;

4) „Рослинництво”, „Тваринництво”, „Механізація сільського господарства”.

37. Організація праці у широкому значенні:

1) процес організування трудової діяльності;

2) процес прийняття рішень і проведення нарад;

3) уміння визначити перспективні і оперативні задачі організації;

4) процес економічно і соціально обґрунтованого поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці та створення умов для їх ефективного використання і досягнення мети виробництва.

38. Організація праці у вузькому значенні:

1) процес організування трудової діяльності;

2) процес прийняття рішень і проведення нарад;

3) уміння визначити перспективні і оперативні задачі організації;

4) процес економічно і соціально обґрунтованого поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці та створення умов для їх ефективного використання і досягнення мети виробництва.

39. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) визначення мети і результату праці;

2) організація відпочинку;

3) вивчення психологічних особливостей підлеглих;

4) вивчення побутових умов проживання працівників.

40. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) організація відпочинку;

2) вивчення побутових умов проживання працівників;

3) проектування і раціоналізація трудових процесів і процедур;

4) уміння віддавати розпорядження.

41. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) вивчення побутових умов проживання працівників;

2) нормування праці;

3) досконале вивчення технології вирощування сільськогосподарських культур;

4) уміння віддавати розпорядження.

42. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) розвиток ораторського мистецтва;

Планування виробничих завдань;

3) досконале вивчення технології вирощування сільськогосподарських культур;

4) уміння віддавати розпорядження.

43. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) проведення нарад і зборів;

2) організація робочих місць;

3) розвиток ораторського мистецтва;

4) досконале вивчення технології вирощування сільськогосподарських культур.

44. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) розвиток ораторського мистецтва;

2) проведення нарад і зборів;

3) поділ і кооперування праці;

4) розвиток неформальних відносин.

45. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) визначення чисельності працівників і підбір персоналу на вакантні робочі місця;

2) розвиток неформальних відносин;

3) проведення нарад і зборів;

4) застосування демократичного стилю керівництва.

46. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) розвиток критики і самокритики;

2) розвиток неформальних відносин;

3) застосування демократичного стилю керівництва;

4) організація навчання персоналу і регламентування посадових обов’язків;

47. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) розвиток критики і самокритики;

2) застосування демократичного стилю керівництва;

3) вивчення складу і використання основних та оборотних засобів;

4) організація матеріального і морального заохочення;

48. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) вивчення складу і використання основних та оборотних засобів;

2) створення сприятливих умов праці;

3) застосування демократичного стилю керівництва;

4) укладання договорів з іншими організаціями.

49. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) організація обслуговування робочих місць;

2) укладання договорів з іншими організаціями;

3) вивчення складу і використання основних та оборотних засобів;

4) представлення підприємства за його межами.

50. Вкажіть структурний елемент організації праці менеджера:

1) укладання договорів з іншими організаціями;

2) представлення підприємства за його межами;

3) контроль за якістю роботи;

4) досконале вивчення комп’ютерних систем та програмного забезпечення.

51. До основних груп задач наукової організації праці відносять:

1) соціальні, психологічні, науково-технічні;

2) економічні, психофізіологічні, суспільні;

3) економічні, соціальні, психофізіологічні;

4) економічні, соціальні, фізіологічні.

52. В основі наукової організації управлінської праці лежать принципи:

1) стабільність, сприятливий режим і умови праці, комплексність спеціалізація;

2) технічне забезпечення і механізація праці, системність, регламентація;

3) цілеспрямована творчість, комплексність, стабільність, регламентація, спеціалізація, системність;

4) демократичного централізму; головної ланки; випереджаючого росту продуктивності праці над її оплатою.

53. Наукова організація праці апарату управління здійснюється за певними основними напрямками:

1) стабільність, нормування праці, цілеспрямована творчість, системність;

2) комплексність, спеціалізація, сприятливий режим і умови праці, системність;

3) мотивація, технічне забезпечення, механізація, нормування, розподіл і кооперація, сприятливий режим і умови праці;

4) оплата і стимулювання праці, сприятливий режим і умови праці, системність.

Тема 4

Поділ і кооперація праці

54. Поділ праці – це:

1) процес виокремлення із сукупної праці її різних видів;

2) передача окремих видів робіт та завдань від одного працівника іншому;

3) виконання працівниками додаткових видів робіт поряд із своєю основною роботою;

4) відокремлення деяких трудових процесів (робіт) для підвищення продуктивності праці.

55. Види поділу праці:

1) умовний, фактичний, розрахунковий;

2) міжнародний, територіальний, галузевий, внутрівиробничий;

3) виконання працівниками додаткових видів робіт;

4) відокремлення деяких трудових процесів.

56. Форми поділу праці:

1) умовний, фактичний, розрахунковий;

2) виконання працівниками додаткових видів робіт;

3) відокремлення деяких трудових процесів;

4) функціональний, технологічний, професійний.

57. Функціональна форма поділу праці характерна для:

1) спеціалізації працівників на виконанні певного обмеженого кола функцій;

2) керівників виробничих підрозділів;

3) працівників виробничих підрозділів;

4) бухгалтерів і економістів.

58.Технологічна форма поділу управлінської праці - це:

1) виділення функцій управління, закріплення їх за працівниками чи підрозділами;

2) спеціалізація структурних підрозділів і працівників для виконання технологічно однорідних комплексів робіт;

3) розподіл робіт відповідно до кваліфікації, стажу роботи, здібностей;

4) розподіл робіт відповідно до компетенції.

59. Професійна форма поділу праці – це:

1) розподілення робіт між працівниками за ознаками професії та спеціальності;

2) розподілення робіт між працівниками за ознаками освіти та досвіду роботи;

3) розподілення робіт між працівниками з урахуванням їх відповідальності;

4) розподілення робіт між працівниками з урахуванням делегованих повноважень.

60. Посадовий розподіл управлінської праці - це:

1) виділення функцій управління, закріплення їх за працівниками чи підрозділами;

2) диференціація процесу управління на операції зі збору, передання, збереження і перетворення інформації;

3) розподіл робіт відповідно до кваліфікації, стажу роботи, здібностей;

4) розподіл управлінських працівників відповідно до їх компетенції.

61. Професійний розподіл управлінської праці - це:

1) виділення функцій управління, закріплення їх за працівниками чи підрозділами;

2) диференціація управлінських працівників відповідно до їх професійної підготовки;

3) розподіл робіт відповідно до кваліфікації, стажу роботи, здібностей;

4) розподіл управлінських працівників відповідно до їх компетенції.

62. Що таке кооперація праці?

1) об'єднання працівників для спільної участі в одному або різних напрямах діяльності, пов'язаних між собою процесом праці;

2) передача окремих видів робіт та завдань від одного працівника іншому;

3) виконання працівниками додаткових видів робіт поряд із своєю основною роботою;

4) відокремлення деяких трудових процесів (робіт) для підвищення продуктивності праці.

63. Працівники, що виконують функції управління, готують варіанти рішень для керівників, у їх діяльності переважають логічні операції, що не виключають творчості – це:

1) керівники;

2) фахівці;

3) технічні працівники;

4) секретарі.

64. Працівники, що збирають інформацію для керівників і фахівців – це:

1) керівники;

2) фахівці;

3) технічні працівники;

4) секретарі.

65. Поділ праці в апараті управління (департаменталізація) - це:

1) сфера діяльності структурних підрозділів;

2) правильне співвідношення прав, обов’язків і відповідальності;

3) процес організаційного відокремлення виконання певних робіт;

4) чітке обмеження функцій по певних професіях і спеціальностях.

Тема 5

Форми впливу на підлеглих

66. Виділяють такі основні форми впливу керівника на підлеглих:

1) переконання, спонукання, примус, вказівка;

2) прохання, пропозиція;

3) наказ, порада;

4) спонукання, прохання.

67. Влада керівника - це :

1) надана йому можливість впливати на поведінку інших;

2) примушування до виконання завдань;

3) дисциплінарні стягнення;

4) проведення нарад.

68. Лідерство - це

1) уміння лавірувати;

2) здатність впливати на поведінку інших людей;

3) відпочинок з колегами;

4) уміння вивчати ситуацію і приймати рішення.

69. Формальний лідер:

1) особа, яка має досвід роботи;

2) особа, яка має організаторські здібності;

3) особа, яка має повноваження здійснювати управління колективом;

4) особа, яка користується авторитетом у колег.

70. Неформальний лідер:

1) особа, яка має досвід роботи;

2) особа, яка має організаторські здібності;

3) особа, яка має повноваження здійснювати управління колективом;

4) особа, яка користується авторитетом у колег.

71. Повноваження – це

1) можливість приймати рішення;

2) право, надане комусь для здійснення чогось;

3) свобода дій;

4) правильна відповідь відсутня.

72. Делегування повноважень - це:

1) передача підлеглому виконання завдання або діяльності зі сфери дій керівника;
2) чіткий та ефективний розподіл обов’язків, прав і відповідальності;

3) розширення обсягу функцій і завдань, що виконує організація;

4) підвищення оперативності та поліпшення якості управлінських рішень.

73. Що передається в процесі делегування від менеджера підлеглому?

1) права, обов’язки, управлінська відповідальність;

2) завдання, повноваження, функціональна відповідальність;

3) робоче місце, інформація, фінансова відповідальність;

4) ресурси, підлеглі працівники, засоби пересування і зв’язку.

74. Додаткові або змінені повноваження працівника слід закріпити у:

1) статуті підприємства;

2) посадових інструкціях;

3) колективному договорі;

4) штатному розписі.

75. Делегування повноважень здійснюється в напрямку:

1) по діагоналі;

2) знизу вгору;

3) по горизонталі;

Зверху вниз.

76. Делегування повноважень виправдане лише тоді, коли:

1) задовольняє амбітні бажання підлеглого;

2) полегшує працю керівника;

3) сприяє підвищенню якості управління;

4) дублюється виконання працівниками якихось функцій.

77. Контроль за роботою підлеглих працівників:

1) здійснюється по бажанню керівника;

2) не потрібний;

3) принижує гідність працівників;

4) потрібний.

78. Види контролю якості роботи персоналу залежно від регулярності проведення:

1) активний, пасивний;

2) запобіжний, поточний, підсумковий;

3) щоденний, періодичний, разовий;

4) суцільний, вибірковий.

79. Види контролю якості роботи персоналу за ознакою етапності:

1) активний, пасивний;

2) запобіжний, поточний, підсумковий;

3) щоденний, періодичний, разовий;

4) суцільний, вибірковий.

80. Види контролю якості роботи персоналу за ознакою активності:

1) запобіжний, поточний, підсумковий;

2) суцільний, вибірковий;

3) щоденний, періодичний, разовий;

Активний, пасивний.

81. Види контролю якості роботи персоналу за рівнем охоплення:

1) запобіжний, поточний, підсумковий;

2) суцільний, вибірковий;

3) щоденний, періодичний, разовий;

4) активний, пасивний.

Тема 6

Нормування управлінської праці

82. Нормування праці – це:

1) правила функціонування апарату управління підприємства;

2) положення, стандарти, процедури діяльності працівників апарату управління;

3) встановлення міри затрат праці на виробництво одиниці продукції за одиницю часу, виконання заданого об’єму робіт або обслуговування засобів виробництва у певних організаційно-технічних умовах праці;

4) регламентація роботи працівників апарату управління.

83. Норма керування - це1) регламентований час виконання певного обсягу робіт;2) регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю часу;3) встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі певного проміжку часу;4) оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за керівником.

84. До методів нормування управлінських робіт відносять:

1) метод аналогів;

2) метод „дерева рішень”;

Статистичний метод;

4) математичне моделювання.

85. Що таке норма часу?

1) величина затрат робочого часу, встановлена для виконання одиниці роботи (продукції) працівником (групою працівників) відповідної кваліфікації за певних організаційно-технічних умов виробництва;

2) кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації;

3) кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за оди­ницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації;

4) кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації.

86. Що таке норма виробітку?

1) кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за оди­ницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації;

2) кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації;

3) встановлення для обслуговування одиниці обладнання впродовж відповідного періоду часу;

4) необхідні витрати часу на виконання одиниці праці одним або групою працівників на підставі раціональної організації, нор­мальних умов і необхідного технічного оснащення під­приємства.

87. Що таке норма чисельності?

1) кількість працівників відповідного професійно-кваліфі­каційного складу, яка необхідна для виконання певних видів робіт або обслуговування конкретних об'єктів;

2) кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації;

3) необхідні витрати часу на виконання одиниці праці одним або групою працівників на підставі раціональної організації, нормальних умов і необхідного технічного оснащення підприєм­ства;

4) кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за оди­ницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації.

88. Хронометраж - це:

1) аналіз використання робочого часу;

2) порівняння фактичних витрат часу за різними видами робіт з нормативами;
3) спостереження і вимірювання витрат часу за операціями, що повторюються;
4) порівняння фактичних витрат часу з середніми витратами часу менеджерів певного рівня.

89. Діагностика робочого часу менеджера – це:

1) відсутність цілей, пріоритетів і граничних термінів виконання;

2) знання середньої тривалості операції і її окремих елементів;

3) виявлення видів діяльності, на які час витрачається даремно, яку можуть виконувати інші особи, яка віднімає час у інших;

4) безупинні перешкоди в роботі.

90. Робочий час управлінського персоналу включає:

1) час роботи і час перерв;

2) відпочинок і відпустку;

3) участь в засіданнях і зборах;

4) навчання у навчальному закладі.

91. Час роботи включає:

1) регламентовані і нерегламентовані перерви;

2) підготовчо-завершальний час, час основної роботи, час обслуговування робочого місця;

3) час виконання посадових обов’язків, час непродуктивної роботи, час виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками;

4) час виконання ручних, машинно-ручних, машинних робіт.

92. Час виконання посадових обов’язків включає:

1) регламентовані і нерегламентовані перерви;

2) підготовчо-завершальний час, час основної роботи, час обслуговування робочого місця;

3) час виконання посадових обов’язків, час непродуктивної роботи, час виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками;

4) час виконання ручних, машинно-ручних, машинних робіт.

93. Час основної роботи включає:

1) регламентовані і нерегламентовані перерви;

2) час організаційно-адміністративної роботи, час творчої роботи, час формально-логічної роботи, час технічної роботи;

3) час виконання посадових обов’язків, час непродуктивної роботи, час виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками;

4) час виконання ручних, машинно-ручних, машинних робіт.

94. Час перерв в робочий час включає:

1) регламентовані і нерегламентовані перерви;

2) відпочинок і відпустку;

3) участь в засіданнях і зборах;

4) навчання у навчальному закладі.

95. Час регламентованих перерв під час роботи включає:

1) відпочинок і відпустку;

2) участь в засіданнях і зборах;

3) навчання у навчальному закладі;

4) час відпочинку і час для особистих потреб.

96. Час нерегламентованих перерв під час роботи включає:

1) відпочинок і відпустку;

2) участь в засіданнях і зборах;

3) залежні і незалежні від працівника перерви;

4) час відпочинку і час для особистих потреб.

97. Підготовчо-завершальний час витрачають на:

1) отримання завдань, консультування, пошуки інформації, погодження і підписання документів, здавання завершеної роботи;

2) виконання операцій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівника;

3) організаційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабезпечення;

4) виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками.

98. Час основної (оперативної) роботи витрачають на:

1) отримання завдань, консультування, пошуки інформації, погодження і підписання документів, здавання завершеної роботи;

2) виконання операцій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівника;

3) організаційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабезпечення;

4) виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками.

99. Час обслуговування робочого місця витрачають на:

1) отримання завдань, консультування, пошуки інформації, погодження і підписання документів, здавання завершеної роботи;

2) виконання операцій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівника;

3) організаційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабезпечення;

4) виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками.

100. Час непродуктивної роботи включає:

1) отримання завдань, консультування, пошуки інформації, погодження і підписання документів, здавання завершеної роботи;

2) виконання операцій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівника;

3) організаційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабезпечення;

4) виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками.

101. Методи дослідження змісту праці і затрат робочого часу:

1) само фотографія і фотографія робочого часу, моментні спостереження, опитування, хронометраж;

2) індукції і дедукції, аналізу і синтезу, монографічних досліджень;

3) спеціальне кінознімання;

4) „дерево цілей”, „дерево рішень”, по аналогії.

102. Яку частину робочого часу менеджера доцільно використовувати на вирішення запланованих справ?

1) 50%;

2) 60%;

3) 80%;

4) 40%.

103. Нормативна база для нормування управлінської праці:

1) технологічні нормативи;

2) економічні нормативи;

3) трудові нормативи;

4) технічні нормативи.

104. Трудові нормативи в управлінні – це:

1) регламентовані величини затрат часу, зон обслуговування;

2) величини затрат часу на обслуговування тварин;

3) величини затрат часу на обслуговування тракторів;

4) величини затрат часу на обслуговування автомобілів.

105. Норматив часу – це:

1) регламентована величина затрат часу на всю виконану роботу у певних виробничих умовах;

2) регламентована величина затрат часу на заплановану всю необхідну роботу у певних виробничих умовах;

3) регламентована величина затрат часу на одиницю роботи у певних виробничих умовах;

4) затрати часу на відпочинок.

106. Норматив чисельності управлінського персоналу – це:

1) регламентована кількість технічних засобів, необхідних для якісного виконання механізованих робіт;

2) регламентована кількість працівників, необхідних для якісного виконання конкретної функції управління або її частини;

3) регламентована кількість працівників, необхідних для виконання посівних робіт;

4) величина ресурсного потенціалу, необхідна для виконання виробничої програми.

107. Норматив кількості підлеглих (керованості) – це:

1) регламентована чисельність працівників, якими може ефективно керувати менеджер;

2) регламентована кількість працівників, необхідних для якісного виконання конкретної функції управління або її частини;

3) регламентована кількість працівників, необхідних для виконання посівних робіт;

4) величина ресурсного потенціалу, необхідна для виконання виробничої програми.

Тема 7

Організація робочого місця

108. Робоче місце – це:

1) первинна ланка матеріально-технічної бази будь-якої організації;

2) життєвий простір людини;

3) зона відпочинку працівника;

4) умови праці управлінського персоналу.

109. Робоче місце – це:

1) умови праці управлінського персоналу;

2) життєвий простір людини;

3) зона відпочинку працівника;

4) зона прикладання праці одного працівника або групи людей.

110. Робоче місце – це:

1) умови праці управлінського персоналу;

2) обмежений простір в організації, спеціально підготовлений для ефективного виконання працівником або групою працівників визначених посадових обов’язків;

3) зона відпочинку працівника;

4) життєвий простір людини.

111. Робоче місце керівника складається з трьох функціональних зон:
1) робочої зони, зони нарад, зони відпочинку;

2) робочої зони, зони нарад, зони переговорів;

3) зони нарад, зони переговорів, зони відпочинку;

4) зони відпочинку, зони переговорів, танцювальної зони.

112. Що таке організація робочого місця?

1) процес розміщення працівників, а також меблів і технічних засобів у приміщенні;

2) визначення простору робочого місця та меж працівника на рівні досяжності рук із зміщенням на один-два кроки від умовного місця роботи;

3) сукупність заходів щодо оснащення робочого місця засобами і знаряддями праці та їх розміщення у відповідному порядку;

4) процес формування взаємозв’язків між працівниками одного колективу на робочому місці.

113. Організація робочого місця менеджера – це:

1) процес його створення і підтримання на належному рівні;

2) розподіл функцій, які виконуються в організації;

3) визначення повноважень кожного працівника;

4) прибирання приміщень.

114. У які групи об’єднують основні вимоги до організації робочих місць?

1) інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні, організаційні;

2) економічні, функціональні, змістовні, психологічні, соціальні;

3) інформаційні, ергономічні, функціональні, змістовні, технічні;

4) організаційні, естетичні, функціональні, економічні, моральні, фізіологічні.

115. Планування робочих місць управлінського персоналу – це:

1) схематичне зображення контори;

2) певний порядок їх розташування у службовому приміщенні та у межах одного робочого місця;

3) визначення на перспективу кількості робочих місць;

4) складання плану виробництва продукції.

116. Зовнішнє планування робочих місць – це:

1) зовнішня діяльність організації;

2) зовнішньоекономічні відносини підприємства;

3) певний порядок їх розташування у службовому приміщенні;

4) оздоблення робочих місць.

117. Внутрішнє планування робочих місць – це:

1) зовнішня діяльність організації;

2) зовнішньоекономічні відносини підприємства;

3) певний порядок їх розташування у межах одного робочого місця;

4) оздоблення робочих місць.

118. Принцип „чистого стола” пропонують:

1) західні фахівці;

2) китайські керівники;

3) українські науковці;

4) японська школа.

119. Площа кабінету керівника підприємства повинна коливатися:

1) від 8 до 24 м2;

2) від 12 до 35 м2;

3) від 12 до 35 м2;

4) від 25 до 55 м2.

120. Площа кабінету заступника керівника підприємства повинна коливатися:

1) від 8 до 24 м2;

2) від 12 до 35 м2;

3) від 12 до 35 м2;

4) від 25 до 55 м2.

121. Площа кабінету керівника структурного підрозділу повинна коливатися:

1) від 8 до 24 м2;

2) від 12 до 35 м2;

3) від 12 до 35 м2;

4) від 25 до 55 м2.

122. Площа кабінету головного спеціаліста і керівника відділу повинна коливатися:

1) від 8 до 24 м2;

2) від 12 до 35 м2;

3) від 12 до 35 м2;

4) від 25 до 55 м2.

123. Мінімальна висота приміщення:

1) 2,0 м;

М;

3) 2,25 м;

4) 2,5 м.

124. Чи потрібна кімната відпочинку для керівника?

Так;

2) ні;

3) не знаю;

4) правильна відповідь відсутня.

125. Оснащення робочих місць:

1) забезпечення робочого місця необхідними засобами;

2) схема руху під час виконання роботи;

3) омеблювання кімнати;

4) наявність засобів зв’язку.

126. Набір елементів оснащення робочих місць залежить від:

1) виробничої структури, спеціалізації підприємства, кількості виробничих підрозділів, умов виробництва;

2) кваліфікації працівника, його освітнього рівня, практичного досвіду;

3) рівня управління, кількості підлеглого персоналу, інтенсивності зв’язків, обсягів документообігу, фінансових особливостей організації, особистих смаків керівника;

4) засобів розмноження документів, умов зберігання документів, способів передачі документації.

127. Номенклатура предметів оснащення робочих місць апарату управління включає:

1) основні і оборотні засоби;

2) складання, оброблення, оформлення, зберігання і групування документів, виконання обчислювальних операцій, забезпечення оперативного зв’язку, спеціальні меблі та устаткування для робочих місць;

3) будівлі, передавальні пристрої, машини, устаткування, обладнання, інструменти, інвентар;

4) телефони, комп’ютери, факси, ксерокси.

128. Обслуговування робочого місця – це:

1) прибирання;

2) розміщення відносно джерела світла;


0388193810996448.html
0388225883101118.html
    PR.RU™