Завдання до підсумкової аудиторної контрольної роботи

(МОДУЛІ і, ІІ)

Умовою допуску до АКР є зарахування реферату та всіх видів робіт, передбачених програмою курсу та проходження перевірки рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання.

І. Тестове завдання (10 завдань, за правильне виконання завдання – 2 бали). Максимальна кількість балів – 20.

Приклад тестового завдання:

Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді

Зроблене на основі аналізу наукових джерел, власних умовисновків і спостережень припущення про основні результати досліджень. Це:

а) об’єкт дослідження;

б) предмет дослідження;

в) гіпотеза дослідження;

г) актуальність дослідження.

ІІ. Теоретичне питання (оцінюються від 0 до 30 балів).

Максимальна кількість балів – 30.

1. Охарактеризуйте види психологічних знань.

2. Дайте характеристику професії практичного психолога.

3. Проаналізуйте етичні засади діяльності практичних психологів.

4. Основи науково-дослідницької роботи студентів-психологів: проаналізуйте правила оформлення бібліографії та структуру психологічного дослідження.

5. Проаналізуйте особливості роботи практичного психолога в різних галузях. Опишіть специфіку підготовки психологів до роботи в різних галузях.

6. Охарактеризуйте види навчальної діяльності студентів.

7. Опишіть особливості роботи з навчальною та науковою літературою (підбір літератури, проблема розуміння тексту).

8. Опишіть особливості роботи студентів у навчальний час (на лекціях, практичних та лабораторних заняттях), визначте правила формулювання думки та оформлення усних і письмових відповідей.

9. Опишіть особливості підготовки студентів до занять (підготовка до усних виступів, конспектування першоджерел, визначення понять, підготовка рефератів).

10. Опишіть особливості підготовки студентів до заліково-екзаменаційної сесії, охарактеризуйте особливості роботи під час сесії.

11. Охарактеризуйте особливості мислення майбутніх психологів. Визначте роль творчого мислення у роботі психолога.

12. Охарактеризуйте професійні та особистісні якості психолога. Визначте роль самоосвіти та самовиховання у розвитку професійних якостей психолога.

ІІІ. Професійно-орієнтоване завдання.

Максимальна кількість балів – 50.

1.Текст реферату .

Модуль 3АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Кількість оцінюваних занять у ІІІ модулі: 3 лабораторних заняття.

Для зарахування І модуля студенти мають одержати не менше 4 оцінок (це мінімальна кількість обов’язкових оцінок).

Обов’язкові види робіт:

§ опрацювання питань з плану практичного заняття;

§ опрацювання основних понять;

§ опрацювання першоджерел;

§ виконання професійно-орієнтованих завдань;

§ засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання.

Лекційний курс

Тема . АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЖДУ ІМЕНІ ФРАНКА

Мета:ознайомити студентів із особливостями адаптації до життя у ВНЗ студентів соціально-психологічного факультету.

Професійна спрямованість:розвивати уміння навчатися.

План:

1. Рівні професійної адаптації.

2. Проблеми адаптації з точки зору трансактного аналізу (за Е. Берном).

3. Особливості адаптації до життя у ВНЗ студентів соціально-психологічного факультету.

4. Ресурси студентів в адаптації до навчальної діяльності.

Основні поняття Адаптація, професійна адаптація, соціальний рівень, когнітивний рівень, емотивний рівень, трансактний аналіз, его-стани (за Е.Берном), навчальна адаптація.

Література

Основна література

1. В помощь студенту-первокурснику / под ред. Б.Г. Иоганзена и Ф.Ф. Шамахова. – Томск, Изд. ТГУ, 1965. – С. 5-8.

2. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия / Перевод с англ. Н.Ф. Цветковой. – СПб.: Изд. «Братство», 1992. – 140 с.

3. Левківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу: Навчальний посібник. – К., 2001. – 128 с.

Додаткова література

1. Психология. Словарь /Под ред. А.В. Петровского., М.Г. Ярошевского – М.: Политиздат, 1990. – 496 с.

2. Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому навчальному закладі освіти: Зб. наукових статей. – Луцьк: Ред.-вид.: «Вежа» Волин. держ. ун. ім. Л. Українки, 1999. – 91 с.


Лабораторні заняття

Лабораторне заняття №4-6


0390871001935743.html
0390930816999778.html
    PR.RU™