Лекція 5. Миротворча діяльність ООН - 2 год

1. Статутні основи та механізм системи колективної безпеки ООН.

2. Еволюція форм та методів діяльності ООН щодо врегулювання конфліктів.

3. Операції ООН з підтримання миру. Інформаційна складова миротворчих операцій ООН.

Завдання для самостійної роботи: - (2 год.)

Підготувати розширені тези для виступу на тему: “Інформаційна складова миротворчих операцій ООН”.

Контрольні запитання та завдання

1. Охарактеризуйте статутні засади та механізм системи колективної безпеки ООН.

2. Дайте розгорнуту характеристику етапів еволюції миротворчої діяльності ООН.

3. Дайте визначення наступних понять: “превентивна дипломатія”, “миротворчість”, “підтримання миру”, “миробудівництво”, “примус до миру”.

4. Які зміни відбулися в структурі ООН, що забезпечили підвищення ефективності Організації в сфері превентивної дипломатії?

5. Хто може бути посередником у розблокуванні конфліктів під егідою ООН?

6. Які головні завдання постконфліктного миробудівництва? Як ви розумієте особливу роль ООН в постконфліктному миробудівництві?

7. Дайте характеристику основних положень концепції “відповідальності за захист”.

Рекомендована література:

1. Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.

2. Бойчук С.І. Інформаційна складова миротворчих операцій ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 81, ч. 2.

3. Бруз В.С. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів і в боротьбі проти тероризму. - Київ, ВПК “Експрес-Поліграф”, 2010.

4. Бруз В.С. Проблема застосування сили для врегулювання внутрідержавних конфліктів і в боротьбі проти тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Випуск 58. – Частина II.

5. Заемский В.Ф. ООН и миротворчество. – Москва: Международные отношения, 2008.

6. ООН в начале XXI века. – Москва: Институт Африки РАН, 2008.

7. Скороход Ю.С. Еволюція операцій з підтримання миру в постбіполярній системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Випуск 58. – Частина II.

8. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. – Москва: Логос, 2005.

Тема 6. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика (8 год.)

Лекції 6-7. Спеціалізовані установи ООН: загальна характеристика - 4 год.

1. Загальна характеристика та класифікація спецустанов.

2. Статус та правові основи діяльності спецустанов ООН.

3. Проблеми функціонування системи спеціалізованих установ ООН.

4. Фінансові спеціалізовані установи ООН. МВФ та Група Світового банку.

5. Гуманітарні спеціалізовані установи ООН. ЮНЕСКО.

6. Соціальні спеціалізовані установи ООН. МОП.

Семінар 4. ЮНЕСКО - 2 год.(в т.ч. – 1 год. – модульна контрольна робота 1).

1. Історія створення Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури.

2. Статут, членство, цілі, структура ЮНЕСКО.

3. Основні напрями діяльності ЮНЕСКО. ЮНЕСКО та освіта.

4. Міжнародна інформаційна політика ЮНЕСКО.

Завдання для самостійної роботи: – (2 год.)

Проаналізувати підходи великих держав щодо стратегії розвитку міжнародної інформаційної політики ЮНЕСКО

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення та назвіть ознаки поняття „спеціалізована установа ООН”.

2. Дайте класифікацію спеціалізованих установ ООН за таким критерієм як сфера їх діяльності.

3. В чому полягає сутність проблем функціонування системи спеціалізованих установ ООН?

4. Яку роль, на Вашу думку, мають відігравати спеціалізовані установи в XXI столітті?

5. Які основні етапи можна виокремити в діяльності ЮНЕСКО?

6. Охарактеризуйте базові програми ЮНЕСКО в галузі освіти.

7. Охарактеризуйте міжнародну інформаційну політику ЮНЕСКО.

8. Охарактеризуйте діяльність ЮНЕСКО в галузі науки та культури.

Рекомендована література:

1. Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.

2. Бернет Н. ЮНЕСКО и образование: какими они должны быть? // Высшее образование в России: научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ. – М., 2008. – № 11.

3. Запорожець О.Ю. Політика ЮНЕСКО щодо розвитку глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2.

4. Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО / Є.А. Макаренко; КНУТШ. – К. : Наша культура і наука, 2002.

5. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире. – Москва: Российский университет дружбы народов, 2010.

6. Международные организации системы ООН. Справочник. – М.: Международные отношения, 1990.

7. Салтыков Б. ЮНЕСКО. Роль в современном мире // Международная жизнь. – 1998. - № 10.

8. Спеціалізовані установи системи ООН. За ред. В.С.Бруза. – Київ: Либідь, 1995.

Змістовий модуль 2

Тема 7. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН (6 год.)

Лекція 8-9. Міжурядові регіональні організації. АСЕАН - 4 год.

1. Причини та особливості формування регіональних організацій після Другої світової війни.

2. ООН та регіональні організації.

3. АСЕАН: організаційна структура та функціональна діяльність.

Завдання для самостійної роботи: – (2 год.)

Підготувати розширені тези для виступу на тему: “Критерії поняття “регіональна організація”.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення регіональної міжнародної міжурядової організації.

2. Назвіть причини та виявіть особливості формування регіональних організацій після Другої світової війни.

3. Критерії ефективності діяльності міжурядових регіональних організацій.

4. Охарактеризуйте політичні та економічні передумови створення АСЕАН.

5. Які особливості механізму прийняття рішень в АСЕАН? Розкрийте сутність формули “10 мінус Х”.

6. Назвіть та охарактеризуйте етапи діяльності АСЕАН в безпековій сфері.

7. В якому документі вперше офіційно було проголошено завдання створення Співтовариства АСЕАН? Проаналізуйте концепцію розвитку АСЕАН.

Рекомендована література:

1. Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.

2. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и перспективы. – Москва: ИД “ФОРУМ”, 2010.

3. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. – Москва: РОССПЭН, 2002.

4. Константинов В.Ю. Формування нової системи балансу сил у геостратегічному просторі Азійсько-Тихоокеанського регіону // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки. – Київ: НІСД, 2008.

5. Курнишова Ю.В. Сучасні інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки. – Київ: НІСД, 2008.

6. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. - К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013.

Тема 8. Міжнародні організації у сфері безпеки (4 год.)

Семінар 5. Міжнародні організації у сфері безпеки - 2 год.

1. Створення НАТО: цілі і характер організації.

2. Цивільні та військові структури НАТО.

3. Адаптація НАТО до постбіполярних геополітичних умов. Політичні та правові проблеми миротворчої діяльності НАТО

4. Історія створення ОБСЄ. Гельсінкський Заключний акт.

5. Структура ОБСЄ.

6. Основні напрями діяльності ОБСЄ. Модель загальної та всеосяжної безпеки для Європи ХХІ ст.

7. Інформаційна діяльність НАТО та ОБСЄ.

Завдання для самостійної роботи: - (2 год.)

Підготувати розширені тези для виступу на тему: "Превентивна дипломатія ОБСЄ".

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть історичні передумови та розкрийте причини створення НАТО.

2. Які документи становили правову базу створення та функціонування НАТО в період “холодної війни”?

3. Дайте визначення поняття “стратегічна концепція НАТО”. Охарактеризуйте базові положення діючої Стратегічної концепції НАТО.

4. Охарактеризуйте правові засади та союзницькі заходи НАТО в контексті залучення Організації до антитерористичної боротьби.

5. Охарактеризуйте процес створення ОБСЄ та її інституційну систему.

6. Проаналізуйте миротворчу діяльність ОБСЄ. Чи є вона, на Вашу думку, ефективною. Аргументуйте свою позицію.

7. Охарактеризуйте основні ініціативи та сфери взаємодії НАТО з ОБСЄ.

Рекомендована література:

1. Міжнародні організації. Навчальний посібник. За ред. В.М.Матвієнко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005.

2. Довідник НАТО. – Брюсель, 2006.

3. Килясханов Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом: учебное пособие / Х. Ш. Килясханов ; под ред. Ф. П. Васильева. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2013.

4. Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах. Навчальний посібник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2005.

5. Поршакова Н. ОБСЄ: від часів перетворення Наради Організацію до сьогодення // Вісник Київського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2001. – Випуск 18.

6. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства. За ред. Г.М.Перепелиці. – К.: Стилос, 2004.

7. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. – Москва: Логос, 2005.

8. Федуняк С.Г. Європейські виміри безпеки на пострадянському просторі. Формування інтегрованої системи безпеки Заходу і нових незалежних держав. – Чернівці: Рута, 2005.

9. Хоменко М. ОБСЄ: трансформація статусу і діяльності в постблоковій Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – Випуск 27. – Частина II.

Тема 9. Рада Європи (4 год.)


0391394932157605.html
0391433836656218.html
    PR.RU™